Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na: WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ W LIPOWEJ GMINA LIPOWA

Lipowa dnia 07.07.2004r.

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ W LIPOWEJ
GMINA LIPOWA

Miejsce realizacji: SOŁECTWO LIPOWA

Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi rolniczej w Lipowej Gmina Lipowa
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
Wadium - 5.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 30.07.2004 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - LUCYNA PIEKIELSKA, tel. (033) 8671848
w godz. 8:00 do 14:00.
Oferty należy składać w - sekretariacie Urzędu Gminy w Lipowej pokój nr. 13
Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2004r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2004r o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Lipowej / sala narad /.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat na terenie Polski co najmniej 2 roboty budowlane zbliżone do przedmiotu zamówienia
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Urzad Gminy w Lipowej tel.(033)867 18 48, fax 8671849 informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej w dniu 07.07.2004 roku, na modernizację drogi rolniczej w Lipowej jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji zadania została oferta:
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego " EDAR" Artur Mucha Leśna 417,34-300 Żywiec.
Wartość wybranej oferty wynosi 159 560,66 zł.brutto słownie :sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 66/100 złotych.
Termin realizacji zadania: dwa miesiące od podpisania umowy.Gwarancja : 3 lataPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider