Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE MODERNIZACJI DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWA

Lipowa dnia 07.09.2004r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE MODERNIZACJI DRÓG NA TERENIE
GMINY LIPOWA

Miejsce realizacji: GMINA LIPOWA

Opis przedmiotu zamówienia:
"Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dróg na terenie gminy Lipowa w zakresie:
- do Wisły w Lipowej Puściny"- roboty nawierzchniowe,bitumiczne dł.132+425 mb
- do Bacy w Lipowej Jaski – roboty nawierzchniowe bitumiczne dł.127mb,,
- na cmentarz w Leśnej - roboty nawierzchniowe bitumiczne, dł.208 mb,
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji – do końca października 2004r.
Wadium - 2.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 22.09.2004r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - LUCYNA PIEKIELSKA, tel. (033) ) 8671848
w godz. 8:00 do 14:00.
Oferty należy składać w - sekretariacie Urzędu Gminy w Lipowej pokój nr. 13
Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2004r o godzinie 10:00 / sekretariat /
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2004r o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Lipowej / Sala Narad /.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat na terenie Polski co najmniej 2 roboty budowlane zbliżone do przedmiotu zamówienia
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Ogłoszenie o wyborze oferty na "wykonanie modernizacji dróg na terenie gminy Lipowa"

Urząd Gminy w Lipowej,tel.(033) 867 18 48,fax 867 18 49 informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń,oraz stronie inernetowej w dniu 07.09.2004r.na "wykonanie modernizacji dróg na terenie gminy Lipowa" jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji zadania została oferta: Żywieckiej Spółki Drogowej"DROMIL" z siedzibą w Żywcu ul.Leśnianka 102 a.Wartość wybranej oferty wynosi: 126 762,93 zł. brutto.
Słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześąćdziesiąt dwa 93/100 złotych.
Termin realizacji zadania:31.10.2004 roku.
Gwarancja :3 lata.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider