Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Pprzetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro.
Urząd Gminy w Lipowej, 34 324 Lipowa 708 pow. żywiecki woj. śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.
Miejsce realizacji: teren gminy Lipowa.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych dla poszczególnych rejonów.
Termin realizacji (wymagany) -od 1listopada 2004 r. do 15 kwietnia 2005 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10,00 zł. brutto) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 3, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Lucyna Piekielska, tel. /033/ 8671848 pok.3,
w godz.8.00 - 14.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 13.
Termin składania ofert upływa dnia 20.10.2004 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.10.2004r o godz. 10.15. w siedzibie zamawiającego, pok.9.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2,
Spełniający wymogi art.22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe:
W zakresie potencjału technicznego
- posiadać lub mieć dostęp do w pełni sprawnych jednostek, sprzętu, pojazdów
lub innego sprzętu technicznego.

W zakresie doświadczenia zawodowego

- posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu akcji zimowej.

W zakresie dyspozycyjności

- w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin od
powiadomienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Ogłoszenie o wyniku w przetargu nieograniczonym na:"zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Lipowa w okresie od 1 listopada 2004 do 15 kwietnia 2005r.

Wójt Gminy Lipowa,34-324 Lipowa 708 informuje,że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzedu Gminy w Lipowej,oraz internecie na "zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Lipowa wybrana do realizacji została oferta firmy:

Dla Rejonu I
Usługi Transportowe Sprzetem Rolniczym i inne
Sowa Czesław zam. 34-300 Żywiec Sienna 143

Wartość wybranej oferty wynosi:
piaskarka z pługiem 85,60zł. brutto,
ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem 64,20 zł.brutto,
pług wirnikowy,183,00,- zł.brutto,
ładowarka Ł- 200 134.20 zł brutto.

Dla Rejonu II
Usługi Transportowe Roboty ziemne Zdzisław Rypień 34-300 Leśna 420.

Wartość wybranej oferty wynosi:
piaskarka z pługiem 85,60 zł.brutto,
koparko-ładowarka z pługiem 69,55zł.brutto,
pług wirnikowy 183,00 zł. brutto.
ładowarka Ł- 200 134.20 zł brutto.

Dla Rejonu III
Usługi Transportowo- Rolnicze Handel Obwoźny Włodzimierz Gruszka 34-324 Lipowa 608.

Wartość wybranej oferty wynosi:
ciągnik Ursus z pługiem zwykłym gumowym 80,25 brutto,
ciągnik Ursus z pługiem stalowym 90,95 zł.brutto,
ciągnik Ursus z pługiem wirnikowym 128,40.- zł.
ciągnik Zetor z pługiem zwykłym gumowym 74,90 brutto,

Dla Rejonu IV
Przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider