Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na: DOSTAWĘ DRUKARKI ORAZ DOSTAWĘ TUSZY NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
DOSTAWĘ DRUKARKI ORAZ DOSTAWĘ TUSZY NA POTRZEBY
URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
Termin realizacji – do 22 października 2004r..
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 12.10.2004r..
Uprawniony do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 12.10.2004r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.10.2004r o godzinie 10:30 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ DRUKARKI ORAZ DOSTAWĘ TUSZY NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa zawiadamia wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia ogłoszonego w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej w dniach od 24.09.2004 r. na : DOSTAWĘ DRUKARKI ORAZ TUSZY NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ, że Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na / Art. 93 ust.1 pkt 4, 7 /.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider