Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

DOSTAWA DRUKARKI WRAZ Z TUSZAMI I TONERTM NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
DOSTAWĘ DRUKARKI WRAZ Z TUSZAMI I TONERTM NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
Termin realizacji – do 20 listopada 2005r..
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 05.11.2004r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa,pok.nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 05.11.2004r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.11.2004r o godzinie 12:00 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Unieważnienie przetargu na:DOSTAWĘ DRUKARKI WRAZ Z TUSZAMI I TONERTM NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Przetarg unieważniono z uwagi na art.93 ustęp 1 pkt 1.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider