Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro. na zimowe utrzymanie drogi gminnej – ( rejon IV Lipowa Bugaj).

Lipowa, dnia 27 października 2004r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro.

Urząd Gminy w Lipowej, 34 324 Lipowa 708 pow. żywiecki woj. śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie drogi gminnej – ( rejon IV Lipowa Bugaj).

Miejsce realizacji: Gmina Lipowa - sołectwo Lipowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin realizacji (wymagany) -od 22 listopada 2004 r. do 15 kwietnia 2005 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10,00 zł. brutto) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 3, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Lucyna Piekielska, tel. /033/ 8671848 pok.3,
w godz.8.00 - 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 13.

Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2004 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2004r o godz. 10.15. w siedzibie zamawiającego, pok.9.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2,
Spełniający wymogi art.22 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe:

W zakresie potencjału technicznego

- posiadać lub mieć dostęp do w pełni sprawnych jednostek, sprzętu, pojazdów
lub innego sprzętu technicznego.

W zakresie doświadczenia zawodowego

- posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu akcji zimowej.

W zakresie dyspozycyjności

- w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin od
powiadomienia.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Unieważnienie przetargu na:zimowe utrzymanie drogi gminnej – ( rejon IV Lipowa Bugaj).

Przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert /art.93 ust.1 pkt1/.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider