Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

PRZETARGU NIEOGRANICZONY na: ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa dnia 05.01.2005r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
Termin realizacji – stosownie do potrzeb Zamawiającego w terminie do 30 stycznia 2006r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oraz odległość do stacji paliw.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 21.01.2005r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 21.01.2004r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.01.2004r. o godzinie 12:00 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.GŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA: ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Wójt Gminy Lipowa,34-324 Lipowa 708 informuje,że w wyniku przetargu ogłoszonego w dniu 05.01 2005r.na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzedu Gminy w Lipowej,oraz internecie na "ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ" wybrana do realizacji została oferta firmy:

"BOMAR" Marek Kołtowski, Bogdan Sromek
Spółka Jawna
34-324 Lipowa 923
Stacja paliw nr3 Lipowa

Wartość wybranej oferty wynosi:77 700,00zł brutto, /słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 /PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider