Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” MODEL 660 D , NR Rej. BBA 103 S rok prod. 1969/

Lipowa dnia 02.02.2004r.


Urząd Gminy Lipowa 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671848, fax 8671849,
ogłasza przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” MODEL 660 D , NR Rej. BBA 103 S rok prod. 1969/
Stan techniczny pojazdu: pojazd utrzymany w gotowości bojowej.
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 800-1400 przy OSP w Słotwinie, powiat Żywiec woj. śląskie.
Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie postępowania przetargowego: Pytlarz Jacek -Urząd Gminy Lipowa pokój Nr 3 tel. ( 033 ) 8671848
Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie udostępnienia przedmiotu przetargu do oględzin oraz informacji odnośnie sprawności techn.: Mieczysław Zuziak Słotwina tel. ( 033 ) 8671834
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł.
które należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy / Bank Spółdzielczy w Żywcu nr rachunku 39 8137 0009 00002538 2000 0010 lub gotówką w kasie Urzędu Gminy do dnia 18.02.2005r. do godz. 10:00.
Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.
Cena wywoławcza 5.000 zł brutto / słownie pięć tysięcy złotych brutto/.
Termin składania ofert upływa : 18.02.2005r. o godz. 10:00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 18.02.2005r. do godz. 10:00.
Koperta powinna być oznaczona – „SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” MODEL 660 D , NR Rej. BBA 103 S „
Oferta powinna zawierać dane osobowe oferenta, proponowaną cenę brutto określoną w złotych, potwierdzenie wpłaty wadium oraz sposób kontaktu z oferentem.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia : 18.02.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10:30.
Wadium uczestnika który wygra przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia samochodu a w wypadku uchylania się od kupna ulega przepadkowi, natomiast wadium pozostałych uczestników będzie do odbioru w kasie Urzędu Gminy w dniu 21.02.2005r.
Kryterium wyboru oferty jest : cena - 100%
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” MODEL 660 D, NR REJ. BBA 103 S.

Przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI „STAR” MODEL 660 D, NR REJ. BBA 103 S.
unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 Prawa Zamówień Publicznych.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider