Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA (CPV) 90121310-7


Lipowa dnia 09.02.2005 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA (CPV) 90121310-7

Termin realizacji – 3 lata od dnia podpisania umowy.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 01.03.2005r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - JASEK MARIA tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00,Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2005r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.03.2005r. o godzinie 12:00 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na:"ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA"

Wójt Gminy Lipowa,34-324 Lipowa 708 informuje,że w wyniku przetargu ogłoszonego w dniu 09.02 2005r.na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzedu Gminy w Lipowej,oraz internecie, na: "ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA (CPV) 90121310-7
wybrana do realizacji została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o.
34-300 ŻYWIEC ul. Bracka 51

Wartość wybranej oferty wynosi:242 381.80zł brutto, /słownie:dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 80/100 /PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider