Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa dnia 24.02.2005 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Termin realizacji –do 30 marca 2005r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 14.03.2005r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - LUCYNA SITKO tel. (033) 8671849, PYTLARZ JACEK tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 13, 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 13
Termin składania ofert upływa dnia 14.03.2005r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.03.2005r. o godzinie 12:00 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W RZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa dnia 16.03.2005r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej w dniu 24.02.2005r. na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy:

„PARTNER W BIURZE” Spółka z o.o.
41- 803 Zabrze ul.Ogrodowa 5,

Wartość wybranej oferty wynosi 15 262,35 zł. brutto.
Słownie: piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złotych 35/100 brutto.
Termin realizacji do 30 marca 2005r.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider