Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA"

Lipowa dnia 24.06.2005r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA"

Termin realizacji – do 30.czerwca 2006r..
Wadium - 800zł./ ogółem dla wszystkich zakresów usług/.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 20.06.2005r..
Uprawniona do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK, JAKÓBIEC KRYSTYNA tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR13.
Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2005r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2005r o godzinie 12:00
w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY do przetargu na "Usługi sprzętowe przy pracach gospodarczych na terenie Gminy Lipowa"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

URZĄD GMINY 34-324 LIPOWA

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 24.05.2005r. na:

"USŁUGI SPRZĘTOWE PRZY PRACACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE GMINY W LIPOWEJ"

jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty:

Dla zakresu *I / ciągniki z przyczepą samowyładowczą /

USŁUGI TRANSPORTOWO - ROLNICZE HANDEL OBWOŹNY WŁODZIMIERZ GRUSZKA
34-324 LIPOWA 608
Proponowana stawka za 1 r-g. brutto dla ciągnika Ursus C380 -48,80 zł, dla ciągnika Zetor 52-45 - 46,36 zł.

Dla zakresu *II / koparko - spycharka /

USŁUGI ROBOTY ZIEMNE JERZY MAŁYSZKO
34 - 324 TWARDORZECZKA 69
Proponowana stawka za 1 r-g. brutto 58,36 zł.

Dla zakresu *III / samochód samowyładowczy 4x4 /

USŁUGI TRANSPORTOWE SPRZĘTEM ROLNICZYM
I INNE CZESŁAW SOWA
34-300 SIENNA 143
Proponowana stawka za 1 r-g. brutto 54,90 zł.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider