Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na: WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ GRANICZNA LIPOWA - LEŚNA

Lipowa dnia 21.07.2005r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ
GRANICZNA LIPOWA - LEŚNA Miejsce realizacji: SOŁECTWO LIPOWA i LEŚNA.

Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi rolniczej Graniczna Lipowa – Leśna dł. 1300 mb w zakresie nawierzchni tłuczniowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
Wadium - 3.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3,lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 16.08.2005 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - LUCYNA PIEKIELSKA, tel. (033) 8671848
w godz. 8:00 do 14:00.
Oferty należy składać w - sekretariacie Urzędu Gminy w Lipowej pokój nr. 13
Termin składania ofert upływa dnia 16.08.2005r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.08.2005r o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Lipowej / sala narad /.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat na terenie Polski co najmniej 2 roboty budowlane zbliżone do przedmiotu zamówienia
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Urząd Gminy w Lipowej unieważnia postępowanie o udzielenie zamównienia na modernizację drogi rolniczej "Graniczna Lipowa - Leśna" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider