Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA - BRZEZINY

Lipowa, dnia 28.07.2005r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA - BRZEZINY
Miejsce realizacji: Gmina Lipowa, wieś Lipowa

Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej – wodociąg z rur PE Ø 32 – Ø 200 o długości łącznej 14.012,5 mb oraz 291 przyłącza o łącznej długości 5.025,5 mb z rur PE Ø 32.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 45.23.13.00-8
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – marzec – październik 2006r
Wadium – 60.000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 50) można odebrać w Urzędzie Gminy w Lipowej, pokój nr 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 28.09.2005r
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Krystyna Jakóbiec, tel. (33) 8671848 w godz. 8:00 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 3
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2005r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2005r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym zakres zamówienia.
- Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIOGRANICZONYM NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA-BRZEZINY

Lipowa, dnia 28.11.2005r

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu nr 8/A/2005 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 28.07.2005r oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 164 z dnia 03.08.2005r pod pozycją 38914 na:

BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA-BRZEZINY

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy
Konsorcjum Firm:
P.P.H.U. – „HARMATA” Rajcza 18 – lider konsorcjum
P.P.H.iT. „TIRMET” – Milówka, ul. Jana Kazimierza 2/2
Z.R.I. „WOD-POL” – Żywiec, ul. Ks. St. Słonki 24

Wartość wybranej oferty wynosi 2.741.029,46 zł brutto.
Termin realizacji: marzec – październik 2006r.
Gwarancja: 10 lat.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider