Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ "GRANICZNA LIPOWA - LEŚNA"

Lipowa dnia 18.08.2005r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel.(033) 8671848
fax.(033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE MODERNIZACJI DROGI ROLNICZEJ
GRANICZNA LIPOWA - LEŚNA
Miejsce realizacji: SOŁECTWO LIPOWA i LEŚNA.

Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja drogi rolniczej Graniczna Lipowa – Leśna dł. 1300 mb w zakresie nawierzchni tłuczniowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji – 45 dni od podpisania umowy.
Wadium - 3.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 09.09.2005 r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - LUCYNA PIEKIELSKA, tel. (033) 8671848
w godz. 8:00 do 14:00.
Oferty należy składać w - sekretariacie Urzędu Gminy w Lipowej pokój nr. 13
Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2005r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2005r o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy w Lipowej / sala narad /.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat na terenie Polski co najmniej 2 roboty budowlane zbliżone do przedmiotu zamówienia
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NA MODERNIZACJĘ DROGI ROLNICZEJ "GRANICZNA LIPOWA - LEŚNA"

Lipowa, dnia 13.09.2005r


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl


informuje, że w wyniku przetargu nr 9/A/2005 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 18.08.2005r., na modernizację drogi rolniczej Graniczna Lipowa - Leśna

wybrana do realizacji została oferta firmy
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ EDAR”
Artur Mucha
Leśna 417, 34-300 Żywiec

Wartość wybranej oferty wynosi 203.663,57.- zł brutto.
Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy.
Gwarancja: 3 lata.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider