Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W LIPOWEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W LIPOWEJ
Miejsce realizacji: Gmina Lipowa, wieś Lipowa

CPV – 74.26.20.00-3 Usługi nadzoru budowlanego
Termin realizacji – do czasu zakończenia inwestycji, lecz nie dłużej niż 3 lata
Wadium – 2.000 zł
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w Urzędzie Gminy w Lipowej, pokój nr 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 10.10.2005r
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Krystyna Jakóbiec, tel. (33) 8671848 w godz. 8:00 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 3
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2005r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2005r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W LIPOWEJ

Lipowa, dnia 13 października 2005r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (033) 8671848
fax. (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 22.09.2005r na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W LIPOWEJ
jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:

Edward Mika
Ul. Bukowa 14
43-300 Bielsko - Biała

Kwota wynagrodzenia wynosi 0,65% brutto od wartości kosztorysowej wykonanych robót netto.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider