Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa dnia 02.01.2006 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY DLA POTRZEB URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
/CPV 231211002-2, 23111200-0/
(zakupy częściowe - tankowanie samochodów)
Termin realizacji – stosownie do potrzeb Zamawiającego w terminie do 30 stycznia 2007r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena oraz odległość do stacji paliw.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 18.01.2006r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK tel. (033) 8670810, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 16.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 18.01.2006r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.2006r. o godzinie 10:30 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .

Lipowa dnia 18.01.2006r.


Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej w dniu 02.01.2006r. na:

DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ ETYLINY NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy:

„BOMAR” Spółka Jawna
Marek Kołtowski, Bogdan Sromek
43-324 LIPOWA 923

Wartość wybranej oferty wynosi 93 940,00 zł. brutto.
Słownie:
dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 00/100 brutto.
Odległość do Stacji Paliw wynosi 0,4 km.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider