Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa dnia 20.01.2006 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
/CPV 21211120-2, 21125000-5,21232300-1, 25247000-4, 28522200-9, 30217300-6 /


Termin realizacji –do 28 luty 2006r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia(cena 10,00zł,) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 14.03.2005r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - LUCYNA SITKO tel. (033) 8671849, PYTLARZ JACEK tel. (033) 8670622, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 13, 16.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 0802.2006r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.02.2006r. o godzinie 10:15 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa dnia 15.02.2006r.


Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej w dniu 20.01.2006r. na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy:

"ARAMUS" Piotr Sumara
31- 444 KRAKÓW
ul.. Ostatnia 1D


Wartość wybranej oferty wynosi 12 124,94 zł. brutto.
Słownie: Dwanaście tysiecy sto dwadzieścia cztery złote 94/100 brutto.
Pozostałe warunki zgodnie z projektem umowy załączonym do SIWZ.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider