Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

BUDOWA RUROCIĄGU WODY PITNEJ OD STACJI POMPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA DO ZBIORNIKÓW WODY W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA

Lipowa, dnia 16.03.2006r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 Euro

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki, woj. śląskie
tel./fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ RUROCIĄGU WODY PITNEJ OD STACJI POMPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA DO ZBIORNIKÓW WODY W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA
Miejsce realizacji: Gmina Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie

Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa rurociągu wody pitnej DN 160 PDPE od stacji pompowej w miejscowości Sienna do zbiorników wody w miejscowości Lipowa o długości 4300 mb
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 45.23.21.50-8
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji – zgodnie z terminem wskazanym w ofercie jednak nie więcej niż dwa miesiące od daty podpisania umowy
Wadium – 30.000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95% oraz termin realizacji – 5%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena: 80 zł) można odebrać w Urzędzie Gminy w Lipowej, pokój nr 16, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 09.05.2006r
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Krystyna Jakóbiec, tel. (33) 8670810 w godz. 8:00 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pokój nr 16
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipowa, pok. Nr 13
Termin składania ofert upływa dnia 09.05.2006r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2006r o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Lipowa, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowych o wartości odpowiadającej cenie ofertowej robót stanowiących przedmiot zamówienia lub wyższej od tej ceny.
- Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.



Ogłoszenie o wyborze oferty na BUDOWĘ RUROCIĄGU WODY PITNEJ OD STACJI POMPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA DO ZBIORNIKÓW WODY W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA

Lipowa, dnia 07.06.2006r

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708
pow. żywiecki
woj. śląskie
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu nr 2/A/2006 ogłoszonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 16.03.2006r oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 71 z dnia 23.03.2006r pod pozycją 15087 na:

BUDOWĘ RUROCIĄGU WODY PITNEJ OD STACJI POMPOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIENNA DO ZBIORNIKÓW WODY W MIEJSCOWOŚCI LIPOWA

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy
Konsorcjum Firm:
F.U. „EKO-KAN-BUD” Antoni Krutak – lider konsorcjum
34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 141
P.P.H.U. – „HARMATA” Rajcza 18
P.P.H.iT. „TIRMET” – Milówka, ul. Jana Kazimierza 2/2

Wartość wybranej oferty wynosi 506.106,30 zł brutto.
Termin realizacji: 29 dni od daty podpisania umowy
Gwarancja: 10 lat.



Powrót



Opracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider