URZĄD GMINY W LIPOWEJ

43-324 Lipowa 708

Telefon: (033) 867-13-29
Fax: (033) 867-36-28

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ODBIÓR , WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LIPOWA .

Lipowa dnia 28.04.2006 r.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ODBIÓR , WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LIPOWA .

/CPV 90230000-8/

Termin realizacji – stosownie do potrzeb Zamawiającego w terminie do 30 listopad 2006r.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 22.05.2006r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - MARIA JASEK tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2006r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.05.2006r. o godzinie 10:15 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Ogłoszenie o wyborze oferty na ODBIÓR , WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LIPOWA .

Lipowa dnia 07.06.2006r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej w dniu 28.04.2006r. na:

ODBIÓR, WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LIPOWA

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP”
Renata Kazibudzka
P. W. Ekotop
Ul. Glogera 4/4
42 – 200 Częstochowa

Cena za odbiór, wywóz i unieszkodliwienie 1 Mg materiałów zawierających azbest wynosi : 201, 16 zł brutto.
Słownie: Dwieście jeden złotych 16/100 brutto.
Pozostałe warunki zgodnie z projektem umowy załączonym do SIWZ.